کد مطلب: 73271 تعداد بازدید: ۳۴۳

مراسم سالروز وفات حضرت ام البنین (س)مدرسه حضرت زهرا سنجان

سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۱۶:۰۵

روا?ت است که پس از وفات حضرت فاطمه (ع) در ?? ه.ق، امام عل? (ع) با برادرش عق?ل که در نسب‌شناس? عرب شهره بود، درباره انتخاب همسر? که اص?ل باشد و فرزندان? دل?ر و جنگاور ب?اورد، مشورت کرد و عق?ل، فاطمه بنت حزام بن خالد را پ?شنهاد کرد و گفت در م?ان عرب دل?رتر از مردان بن? کلاب د?ده نشده‌اند و عل? (ع) با او ازدواج کرد
روز اول? که ام‌البن?ن (ع) پا در خانه عل? (ع) گذاشت، حسن و حس?ن (ع) مر?ض بوده و در بستر افتاده بودند. عروس تازه ابوطالب، به‌ محض آن‌که وارد خانه شد، خود را به بال?ن آن دو عز?ز عالم وجود رسان?د و هم‌چون مادر? مهربان به دل‌جو?? و پرستار? آنان پرداخت.
فاطمه کلاب?ه، بعد از گذشت مدت? از زندگ? مشترک با عل? (ع)، به ام?رالمؤمن?ن پ?شنهاد کرد که به جا? "فاطمه" که اسم قبل? و اصل? و? بوده، او را ام‌البن?ن صدا زند تا فرزندان حضرت زهرا (ع) از ذکر نام اصل? او توسط پدرشان، به ?اد مادر خو?ش، فاطمه زهرا (س) ن?فتند و در نت?جه، خاطرات گذشته، در ذهن آن‌ها تداع? نگردد و رنج ب?‌مادر? آن‌ها را آزار ندهد.
ثمره ا?ن ازدواج ? پسر به نام‌ها? عباس، عبدالله، جعفر و عثمان بود. ا?ن ? تن به شجاعت و دل?ر? مشهور بودند و از ا?ن رو فاطمه را ام‌البن?ن [= مادر پسران] نام?دند. هر چهار فرزند ام‌البن?ن در کربلا در کنار برادر و پ?شوا? خود امام حس?ن (ع) به شهادت رس?دند.